Centieni
Home Centieni Par mums Fotohronika Apsveicam

 

 
 
              
      Protams, ka visa jauna apguvei, rīkojošies  kursantiem vajadzīgi radīt  nosacījumus, kuri sekmēs harmonisku jaunatnes attīstību mūsējas sabiedrības dzīves mūsdienīgos nosacījumos.
              Pabeidzot centru, kursanti, saņemot brieduma Atestātu par vidēju izglītību un mūsēju Dokumentu, omā, bet ka tālāk, ir kāda to tālākā perspektīva, ar ko būt un kur rīkoties mācīties Augstākās izglītības saņemšanai, kur strādāt. Šī problēma satrauc arī visus darbiniekus RSJMC.Savukārt mēs cenšamies iespējas laikā palīdzēt tiem lemt kārtējās problēmas, kuras rodas tiem.  
 
     Разумеется, что для освоения всего нового, поступающим  курсантам необходимо  создать  условия ,  которые  будут  способствовать  гармоничному   развитию  молодежи  в  современных  условиях жизни  нашего общества.
           Оканчивая центр, курсанты,  получая   Аттестат  зрелости о среднем образовании и наш Документ, думают,  а  что  дальше,  какова  их  дальнейшая перспектива, кем  быть и  куда  поступить  учиться для получения Высшего образования,  где  работать. Эта проблема волнует и всех работников RSJMC. В свою очередь мы стараемся по мере возможности  помогать им решить  возникающие у них очередные проблемы.      
          Наши выпускники - это люди, которым предстоит открыть неведомое нам, научиться жить, учиться и трудиться, определить свое будущее. Не верить в это, значит не верить в силу и могущество человеческого разума и силу воли. Они верят нам и смотря в завтра, выбирают то, к чему стремились и о чем мечтали.
Для этого была создана и составлена специальная программа   по основам полицейской деятельноси (военно-юридическое направление).
Certainly, that for development to the acting cadets  to create all new, it is necessary conditions, which will promote harmonious development of youth in modern conditions of life of our society(community). 
Ending the centre, the cadets, receiving the school-leaving Certificate about secondary education and our Document, think, and that is farther, what their further prospect, whom to be and where to act(arrive) to study for reception of Maximum education where to work. This problem excites also all workers RSJMC. In turn we try as far as possible to help them to decide(solve) next problems, arising at them. 
Our graduates are people, which should open unknown to us to learn to live, to study and to work, to define(determine) the future. To not believe in it, means to not believe valid both power of human reason and force of will. They believe us and look in tomorrow, choosing what aspired to and of what dreamed.