Noteikumi
Home Up Centieni Fotohronika Apsveicam

       

                                 

Arhivs        

Centrā tiek uzņemti jaunieši un jaunietes, kuri ir  beiquši vispārizglītojošās skolas 9 klases.

Nodarbības notiek  juridiskos  priekšmetos  un specializācijas specpriekšmetos.

Kursantiem, kuri sekmīgi beiguši vidusskolas un specializācijas kursus, Centrs izdot rekomendāciju iestašanas  Augstākajās  mācību iestades.

 LR pilsoņiem tiek izsniegta rekomendācija studiju uzsākšanai Policijas kolledža , darbam  policijas un apsardzes struktūrās.

Vidusskolas izglītību kursanti iegūst vidusskolā - dienas nodaļā pēc speciālas programmas.

  Stājoties centrā jāiesniedz šādi dokumenti :

1. Dokuments par skolas beigšanu ( oriģināls) ;

2. 9. klases beigšanas sekmju lapa ;

3. Dzimšanas apliecība vai pase ( kopija tiek noņemta uz  vietas);

4. Ziņojums par iestāšanos centrā  ( tiek aizpildīts uz vietas) ;

5. Vecāku iesniegums (tiek aizpildīts uz vietas) ;

6. 3 fotogrāfijas 3x4 (krāsainās).

 В Центр принимаются юноши и девушки,  закончившие  9 кассов  общеобразовательной школы .

        При поступлении в Центр подаются следующие  документы:  

      1.  Документ об окончании 9 класса (оригинал); 

       2. Лист успеваемости за 9 класс(оригинал);  

       3.  Свидетельство о рождении или паспорт ( копия снимается на месте );

       4.  Рапорт о зачислении в Центр (заполняется на месте);

       5.  Заявление от родителей (заполняется на месте);

       6.  3 цветные фотографии 3х4 .

         Все предметы по специализации изучаются  на государственном языке (билингвально).

         Курсантам, успешно прошедшим  полный   курс обучения  в средней школе и по  специалзации,  успешно сдавшим выпускные экзамены за курс средней школы и в RSJMC, предоставляется рекомендация для поступления в Высшие учебные заведения  и для работы в охранных структурах. 

Гражданам ЛР  предоставляется рекомендация для поступления в Полицейский колледж, а также для работы в структурах государственной и муниципальной полициях.

          Среднее  образование курсанты  получают на  базе  Рижской  средней школы - дневное отделение по специальной акредитованной программе.