Par mums
Home Centieni Par mums Fotohronika Apsveicam

 

 

     Mūsu Centra izveide ir interesanta no vēsturiskā viedokļa. Tas sākotnēji tika izveidots uz  54. vidusskolas bāzes kā Sabiedriskā organizācija “Ceļu Policijas Rīgas Jaunatnes  Skola” un reģistrēta  1991. gada .

         Lielu atbalstu mums sniedza bijušais Rīgas Kurzemes rajona ceļu policijas priekšnieks Osvalds RUBENIS un viņa vietnieks Oļģerds MAČUĻSKIS, bet sakarā ar LR Likumu grozījumiem ar laiku tika izdarītas būtiskas izmaiņas skolas statusā un veikta tās pārreģistrēšana par privāto Rīgas Specializēto Jaunatnes Mācību Centru SIA - “RSJMC”.

       Dažas vēsturiskas detaļas paliek apslēptas , taču ir zināms, ka tikai laiks ir tiesnesis dzīves problēmu risināšanā, par vienu no kurām kļuva пprogrammas sagatavošana jaunatnes adaptēšanai mūsdienu dzīves apstākļiem un palīdzības sniegšanai viņu nākamās profesijas izvēlē.

        Centra izveides galvenais mērķis bija jaunatnes profesionālā orientācija viņu tālākās izglītības izvēlei augstākajās mācību iestādēs un darbam valsts, pašvaldību un sabiedriskajās struktūrās. 3 mācību gadu laikā audzēkņi specializācijā apgūst jūridiskā cikla priekšmetu, psiholoģijas, ētikas un uzvedības kultūras, foto un video filmēšanas, lietvedības, medicīnas pamatus, elementārās militārās apmācības  un civilaizsardzības pamatus, situatīvo drošību uz braucamās daļas (pavisam 23 priekšmetus). Blakus vidusskolas priekšmetiem ar Centra audzēkņiem notiek nodarbības latviešu un angļu valodas padziļinātai apguvei ņemot vērā specializācijas priekšmetu terminoloģiju. Tam tiek pieaicināti speciālisti ar bagātu dzīves un praktisku pieredzi šajā jomā.

        Ņemot vērā, ka centra veidošana notika izmantojot bijušo Jauno kustības inspektoru vienību pieredzi, kas bija ļoti populāras savā laikā, audzēkņiem ir atbilstoši speciāli formas tērpi, un visas savstarpējās attiecības starp audzēkņiem un pasniedzējiem veidojas uz Reglamentu pamata, kas dod iespēju audzināt audzēkņos savstarpējo cieņu un cieņu pret vecākiem cilvēkiem un veikt viņu tālāko sagatavošanu Valsts dienestam.

       Pašlaik daudzi mūsu absolventi turpina savu izglītību speciālajās un Augstākajās mācību iestādēs (LR Policijas Akadēmijas koledža, Latvijas IeM Mācību koledža Kauguros, Latvijas Universitāte, Batijas Krievu institūts un citas vidējās un augstākās mācību iestādes), strādā IeM organos, apsardzē vai komercstruktūrās.

       Laiks iet un Centrā tiek veikti nepieciešamie darbi jaunu audzēkņu uzņemšanai uz dienas vai vakaras nodaļas, lai abiturientiem nākotnē būtu iespēja adaptēties mūsdienu dzīves apstākļiem un integrēties Eiropas Savienībā, kurā mūsu Valsts ir iestājusies kā tās pilntiesīga dalībniece.

      Lekcijas visos priekšmetos audzēkņiem tiek lasītas bilingvāli.

 

Ar cieņu, RSJMC priekšnieks - 

V.Kārkliņš

   Создание  нашего Центра  интересно с  исторической  точки  зрения. Первоначальное  его формирование  было  на  базе  средней  школы  как  Общественной  организации  " Рижская юношеская школа дорожной полиции" и  зарегестрировано  в  Министерстве   Юстиции   ЛР 23  декабря 1993 года.  

              Большую  поддержку  в этом   нам оказали  бывший  начальник  дорожной  полиции   Курземского    района г. Риги Освальд   РУБЕНИС и его заместитель  Ольдерд МАЧУЛЬСКИЙ,   но  в  связи  с  изменениями Законов  ЛР, со временем   были  внесены  существенные изменения в статус школы и проведена ее перерегистрация в частный Рижский Специализированный Учебный Молодежный Центр  -SIA "RSJMC ". 

              Некоторые исторические детали остаются скрытыми, но известно, что только время является судьей в решении жизненных  проблем,  одной   из   которых   стало   подготовка   программы    по   адаптации  молодежи  к   современным   жизненным условиям и оказания им помощи в определении их  будущей профессии.  

           Основной  целью  формирования  Центра было - профориентационная подготовка  молодежи по выбору их дальнейшей учебы в Высших учебный заведениях и работе в государственных,  муниципальных и  общественных   структурах.  За  3 года  учебы,   курсанты  по  специализации   изучают  основы  предметов  юридического  цикла,  психологии,  этики  и   культуры  поведения,  фотовидеосъемки,   делопроизводства,   медицины , aзам военной подготовки  и   гражданской обороны, ситуативной безопасности  на  проезжей части (всего 22 предмета). Помимо средней школы, с курсантами Центра ведутся занятия  по  углубленному освоению латышского и английского языков с учетом терминологии предметов по специализации.  Для  этого  привлекаются  специалисты,  имеющие  богатый жизненный и практический  опыт  в этой  области.  

           Учитывая,  что  система  формирования центра велась по опыту бывших отрядов  Юных  инспекторов  движения,   которые   были  очень   популярны  в свое  время,  у курсантов  имеется соответствующая  специальная  форма  и  все взаимоотношения   между  курсантами  и преподавателями строятся на основе   Регламентов,  что  дает   возможность   воспитывать   у   курсантов взаимоуважение и уважение их к старшим и их дальнейшей подготовке к Государственной службе

           В настоящее время многие наши выпускники продолжают повышать свое образование в специальных  и Высших  учебных заведениях (Коледж Полицейской Академии ЛР, Учебный коледж МВД  Латвии в Каугури, Латвийский Университет, Русско-Балеийский институт и другие средние и Высшие учебные заведения), работают в органах МВД, в охранных или комерческих структурах.

          Время идет и в Центре проводится необходимая работа к новому наборуи вечернееотделении, чтобы абитуриенты в будущем  имели   возможность  к   адаптации  к   современным   условиям  жизни  и  интеграции  в  Европейском союзе, куда наше  Государство  вошло как ее полноправный член. 

           Лекции по всем предметам с курсантами центра  проходят  билингвально.

      

      С уважением, начальник RSJMC - 

В.Карклиньш 

 

         The formation of our Centre is interesting from a historical view. Originally it has been created on base of secondary school as a public organization “Riga Youth School of Traffic Police” and registered with the Ministry of Justice of LR on December 23, 1993.

          The former chief of the Traffic Police of district Kurzemes of Riga and the deputy chief Olgerds Maculskis assisted us very much by this work, but because of changes in the legal enactments of LR there have been mate significant changes in the legal status of school and it has been re-registered as the private Specialized Youth Training Centre of Riga – SIA “ RSJMC”.

         Some historical details remain hidden, however it is well-known that the time is only judge solving the vital problems, one of which is the preparation of a пprogram for adaptation of young people to the modern circumstances and giving them assistance by choice of their future profession.

         The main goal of formation of the Centre was the professional orientation of young people for choice of their further education at the higher educational institutions and the work at governmental, municipal and public structures. During 3 years of studies the students learns in the specialized field the basics of legal subjects, psychology, ethics and behavioural culture, photo and video , office work, medical aid, elementary military training and civil defence, situative safety at the highway (in total 23 subjects). Besides the secondary school the students of the Centre are trained intensively in Latvian and English taking in account the terminology of special subjects. For this purpose there are involved experts having a rich life’s and practical experience in this field.

        Considering that the Centre has been created on base of experience of former units of Young traffic inspectors, which once were very popular, the students wear respective special uniform and all relations between the students and the teachers are based on Regulations, what creates an opportunity to form in the student the mutual respect and respect to older ones and to prepare them further for the State service.

        Presently many our graduates continue their education at special and higher educational institutions (the College of the Police Academy of LR, the Training College of the MIA of Latvia in Kauguri, the Latvian University, the Russian Baltic Institute and other secondary and higher educational institutions), are employed with the institutions of the MIA, guard or commercial structures.

        In the course of time the Centre performs necessary works for a new enrolment in the order to give the future student an opportunity to adapt themselves to modern circumstances and to integrate in the European Union, the full member of which our State has become.

        The lectures in all subjects are read to the student of the Centre in two languages.

 

 V.Karklinsh 

 Sincerely, Chief of RSJMC